Algemene voorwaarden

Lees hieronder de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op alle evenementen van SportWays Hockey Camps.
Publicatiedatum: 11-11-2022

Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden, hierna te noemen “Algemene Voorwaarden”, die zijn te raadplegen via de website van SportWays, wordt verstaan onder:
1.1. “SportWays”: SportWays b.v., bekend onder de handelsnaam SportWays gevestigd te Amsterdam.
1.2. “Deelnemer”: de natuurlijke persoon die ingevolge de Overeenkomst tussen SportWays en Opdrachtgever gebruik maakt van een Evenement van SportWays.
1.3. “Inschrijfformulier”: het formulier op de Website van SportWays.
1.4. “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met SportWays aangaat.
1.5. “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen SportWays en Opdrachtgever ter zake van deelname door Deelnemer aan een Evenement van SportWays.
1.6. “Reissom”: de totale som, exclusief verzekering en afkoop annuleringsrisico, van een of meer door SportWays ten behoeve van Opdrachtgever en Deelnemer te verlenen diensten.
1.7. “Evenement”: een door SportWays georganiseerd dagkamp, internationaal dagkamp, overnachtingskamp dan wel clinic, zoals nader gedefinieerd bij het aanbod van SportWays op de Website en het Inschrijfformulier.
1.8. “Website”: de website van SportWays, zijnde de url: www.sportways.com.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door SportWays gedane aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten.
2.2. SportWays stemt uitdrukkelijk niet in met de toepasselijkheid van enige algemene (en/of specifieke) voorwaarden en/of bedingen van de Opdrachtgever en/of Deelnemer.
2.3. Afwijkingen van of aanvullingen op - in welke vorm dan ook - de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien SportWays daar vooraf schriftelijk mee heeft ingestemd.
2.4. Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de Overeenkomst prevaleren de laatste.
2.5. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de Openbare Orde of de Wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
2.6. SportWays is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst eenzijdig te wijzigen.
2.7. SportWays is te allen tijde gerechtigd om de prijzen van een Evenement te wijzigen. Het kan voorkomen dat een Evenement tijdelijk voor een lagere of hogere Reissom wordt aangeboden. Dit geeft geen recht op restitutie.

Artikel 3 - Aanmelding
3.1. Alle aanbiedingen van SportWays zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van aanwezige capaciteit, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2. De Overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever het Inschrijfformulier, te vinden op de Website, digitaal heeft ingezonden.
3.3. Bij aanmelding via het internet is er sprake van 14 dagen bedenktijd i.v.m. aankoop op afstand. Binnen deze periode mag de aanmelding kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden, mits dit schriftelijk, geadresseerd aan info@sportways.com, gebeurt.
3.4. Bij eventuele wijzigingen na 14 dagen van de bevestigingsdatum wordt € 7,75 administratiekosten in rekening gebracht.
3.5. Opdrachtgever en Deelnemer zijn verplicht om bij afsluiten van de Overeenkomst alle voor de uitoefening van de Overeenkomst relevante omstandigheden, waaronder, maar niet beperkt tot, persoonlijke voorkeuren, medicijngebruik, dieetwensen en allergieën, schriftelijk mede te delen aan SportWays.
3.6. Wanneer Opdrachtgever een Overeenkomst afsluit voor twee achtereenvolgende overnachtingskampen, dan kan dat uitsluitend door SportWays vooraf vastgestelde Evenementen betreffen. Opdrachtgever dient voor het afsluiten van de Overeenkomst schriftelijke toestemming, geadresseerd aan info@sportways.com, op te vragen bij SportWays.
3.7. Deelnemer kan uitsluitend arriveren op de officiële startdag en vertrekken op de officiële einddag. Opdrachtgever en/of Deelnemer dient schriftelijke toestemming, geadresseerd aan info@sportways.com, op te vragen om hiervan af te kunnen wijken.

Artikel 4 - Betaling
4.1. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de digitale reserveringsbevestiging van SportWays en voor aanvang van het Evenement.
4.2. Bij reserveringen na 31 mei van ieder kalenderjaar dient betaling plaats te vinden binnen 7 dagen na ontvangst van de reserveringsbevestiging en voor aanvang van het Evenement.
4.3. Indien een voor zover tijdige betaling achterwege blijft, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.4. Bij niet tijdige betaling behoudt SportWays zich het recht voor de Overeenkomst te annuleren en is Opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in Artikel 12 lid 2 of Artikel 12 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden aansprakelijk voor de annuleringskosten.
4.5. Kortingen kunnen niet worden ingewisseld tegen contanten.
4.6. Kortingen kunnen niet worden gecumuleerd.

Artikel 5 - Gedragsregels
5.1. Deelnemer is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van SportWays ter bevordering van een goede uitvoering van de Overeenkomst. Tevens dient Deelnemer de gedragsregels te respecteren welke SportWays nageleefd wenst te zien tijdens het verblijf op accommodaties uit hoofde van de Overeenkomst.
5.2. Deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van de Overeenkomst door SportWays in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan door SportWays van - verdere deelname aan - het Evenement worden uitgesloten. Dit is ter beoordeling van de eventmanager van het Evenement. Opdrachtgever en/of Deelnemer hebben in dit geval geen recht op restitutie van - een deel van - de betaling voor deelname aan het betreffende Evenement. Alle daaruit voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van Opdrachtgever en/of Deelnemer.

Artikel 6 - Privacy
6.1. Opdrachtgever en Deelnemer stemmen ermee in dat (persoons)gegevens die Opdrachtgever van Opdrachtgever en Deelnemer verstrekt aan SportWays mogen worden gebruikt voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van de Overeenkomst en aanverwante doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, verstrekt aan SportWays mogen worden gebruikt voor onder meer, maar niet beperkt tot, redactionele, commerciële en promotionele doeleinden rondom Evenementen van SportWays, analysedoeleinden en het doen van gerichte aanbiedingen.
6.2. Opdrachtgever en Deelnemer stemmen ermee in dat (persoons)gegevens die Opdrachtgever van Opdrachtgever en Deelnemer verstrekt aan SportWays mogen worden gebruikt voor onder meer, maar niet beperkt tot, redactionele, commerciële en promotionele doeleinden rondom Evenementen van SportWays en het doen van gerichte aanbiedingen van partners van SportWays: de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en de National Hockey Academy.
6.3. Opdrachtgever en Deelnemer stemmen ermee in dat (bijzondere) persoonsgegevens die Opdrachtgever verstrekt aan SportWays worden bewaard tot en met de eerstvolgende 31 september of, wanneer Evenement na deze datum plaatsvindt, tot en met het einde van het Evenement.
6.4. Opdrachtgever en Deelnemer hebben het recht om de door SportWays verwerkte (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Deelnemer in te zien.
6.5. Op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever en/of Deelnemer zullen de door SportWays verwerkte (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Deelnemer worden verwijderd uit de database van SportWays.

Artikel 7 - Beeld- en geluidsmateriaal
7.1. Opdrachtgever en Deelnemer stemmen ermee in dat tijdens en/of rondom Evenementen van SportWays waaraan Deelnemer deelneemt geluidsopname(s), foto(‘s) en/of video(‘s) worden gemaakt met daarop de herkenbare afbeelding van Opdrachtgever en/of Deelnemer en dat deze door SportWays gemaakte geluidsopname(s), foto(‘s) en/of video(‘s) door SportWays mogen worden gebruikt voor alle doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot, redactionele, commerciële en/of promotionele doeleinden.
7.2. Opdrachtgever en/of Deelnemer dragen onvoorwaardelijk alle rechten, die hij/zij op de in lid 1 van dit artikel genoemde geluidsopname(s), foto(‘s) en/of video(‘s) zou(den) kunnen doen gelden over aan SportWays.
7.3. Als Opdrachtgever en/of Deelnemer niet instemmen met het maken en/of het gebruiken van de geluidsopname(s), foto(‘s) en/of video(‘s) als bedoeld in lid 1 in dit artikel, dan dienen Opdrachtgever en/of Deelnemer SportWays hier voorafgaand aan het betreffende Evenement van SportWays schriftelijk, gericht aan info@sportways.com, op de hoogte te stellen.

Artikel 8 - Gevonden voorwerpen
8.1. Gevonden voorwerpen van de Overnachtingskampen van SportWays worden tot en met twee weken na het einde van de Overeenkomst bewaard. Na het verstrijken van deze periode is SportWays gerechtigd de gevonden voorwerpen over te dragen aan een goed doel.
8.2. Wij brengen voor het retourneren van gevonden voorwerpen servicekosten in rekening bij Opdrachtgever en/of Deelnemer.
8.3. Gevonden voorwerpen van de (Internationale) Dagkampen en Clinics van SportWays blijven liggen op de desbetreffende club.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid SportWays
9.1. SportWays sluit - behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van SportWays - iedere aansprakelijkheid voor schade aan bagage en/of andere persoonlijke eigendommen van Deelnemer, al dan niet in bewaring gegeven aan SportWays, als gevolg van diefstal, verlies en/of beschadiging uit.
9.2. Deelname aan een Evenement van SportWays - behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet en/of grove schuld van SportWays - is geheel voor eigen risico van Opdrachtgever en/of Deelnemer. SportWays sluit alle aansprakelijkheid als gevolg van letsel, blessures, lichamelijke klachten of ongemakken in de meest brede zin van het woord, die zijn ontstaan tijdens of als gevolg van een SportWays Evenement, volledig uit en is op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en/of kosten noch restitutie van de kosten van deelname.
9.3. SportWays aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en ongevallenverzekering of uit hoofde van een (aansprakelijkheids)verzekering van derden die door SportWays bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken.
9.4. SportWays aanvaardt - behoudens in geval van individueel vervoer door SportWays zelf of behoudens opzet of grove schuld van SportWays - geen aansprakelijkheid voor het vervoer van Deelnemer. Deelnemer dient zich in voorkomend geval te wenden tot de betreffende vervoerder. Op verzoek van Deelnemer en/of Opdrachtgever zal SportWays de naam van de betreffende vervoerder verstrekken.
9.5. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, is iedere aansprakelijkheid van SportWays beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van zijn (aansprakelijkheids)verzekering(en) aanspraak bestaat.
9.6. De teksten, foto’s en video’s op de Website beschrijven zo goed en nauwkeurig mogelijk wat een SportWays Evenement inhoudt. Ondanks deze zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van een SportWays Evenement, is deze weergave niet bindend. Mogelijke afwijkingen hiervan - om wat voor reden dan ook - zijn mogelijk.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid Opdrachtgever en/of Deelnemer
10.1. Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor SportWays en/of enige derde is/zal ontstaan als direct of indirect gevolg van een toerekenbare tekortkoming - niet naleving van de gedragsregels zoals beschreven in Artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden - van Deelnemer.
10.2. Opdrachtgever zal SportWays vrijwaren tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade welke voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van Deelnemer van faciliteiten en/of diensten ingevolge de Overeenkomst.

Artikel 11 - Overmacht, wijziging of annulering door SportWays
11.1. Indien SportWays door overmacht geheel of ten dele is verhinderd een of meer voor zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen na te komen, is SportWays gerechtigd om een naar zijn oordeel gelijkwaardig alternatief, zoals beschreven in lid 3 van dit artikel, aan te bieden dan wel de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, middels een SportWays voucher, beschreven in Artikel 17 van deze Algemene Voorwaarden, of te doen ontbinden, zonder dat SportWays tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever is gehouden.
11.2. Onder overmacht, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt onder meer verstaan, maar niet beperkt tot: a. De omstandigheid dat door SportWays ingeschakelde derden zoals leveranciers, hockeyclubs, (sport)accommodaties, transporteurs of andere partijen waarvan SportWays afhankelijk is, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen; b. Weersomstandigheden, natuurgeweld, pandemieën, terrorisme, cybercriminaliteit, verstoringen van de (digitale) infrastructuur, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en reis- en handelsbeperkingen; c. Onvoldoende aanmeldingen voor deelname aan een hockeykamp, waar sprake van is als het aantal inschrijvingen minder bedraagt dan 70 deelnemers bij een Overnachtingskamp en 20 bij een (Internationaal) Dagkamp.
11.3. Onder een gelijkwaardig alternatief wordt onder meer verstaan, maar niet beperkt tot, Evenementen in dezelfde prijsklasse, dezelfde periode en dezelfde leeftijdsgroep.

Artikel 12 - Annulering door Opdrachtgever
12.1. Annulering dient schriftelijk, gericht aan info@sportways.com, te geschieden, waarbij de datum van de annuleringsmail als peildatum zal dienen voor het bepaalde in lid 2 of lid 3 van dit artikel. 12.2. Bij annulering van de Overeenkomst van een Overnachtingskamp van SportWays worden per Deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht: a. Tot en met 14 dagen na aanmelding 0% van de gehele Reissom; b. Tot en met 12 weken voor aanvang van het Evenement 30% van de gehele Reissom; c. Vanaf de 84ste dag (inclusief) tot de 42ste dag voor aanvang van het Evenement 50% van de gehele Reissom; d. Vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 5e dag voor aanvang van het Evenement 75% van de gehele Reissom; e. Vanaf de 5de dag (inclusief) tot de dag van aanvang van het Evenement en tijdens het Evenement 100% van de gehele Reissom.
12.3. Bij annulering van de Overeenkomst van een Dagkamp of Internationaal Dagkamp worden per Deelnemer de volgende bedragen in rekening gebracht: a. Tot en met 14 dagen na aanmelding 0% van de gehele Reissom; b. Tot 30 dagen voor aanvang van het Evenement 15% van de gehele Reissom; c. Vanaf de 30ste dag (inclusief) tot de 14e dag voor aanvang van het Evenement 35% van de gehele Reissom; d. Vanaf de 14e dag (inclusief) tot de 1e dag voor aanvang van het Evenement 75% van de gehele Reissom; e. Op de dag van aanvang van het Evenement en tijdens het Evenement 100% van de gehele Reissom.
12.4. In geval van annulering is Deelnemer gerechtigd een ander persoon in zijn plaats te doen stellen. Er wordt dan €25,00 administratiekosten in rekening gebracht.
12.5. Opdrachtgever kan het annuleringsrisico afkopen tegen een vergoeding van 6% van de Reissom per Deelnemer. Meer informatie en de voorwaarden worden besproken in Artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 13 - Wijzigingen door Opdrachtgever
13.1. Opdrachtgever en/of Deelnemer heeft het recht om tot en met 14 dagen na het afsluiten van de Overeenkomst kosteloos wijzigingen aan te brengen in de Overeenkomst.
13.2. In het geval van Overnachtingskampen van SportWays is Opdrachtgever en/of Deelnemer gerechtigd tot en met 4 weken voor vertrek additionele wijzigingen, hieronder slechts begrepen een busreis, airport service en reis- en ongevallenverzekering, in zijn reservering aan te laten brengen. Voor iedere wijziging wordt € 7,75 administratiekosten in rekening gebracht.
13.3. In het geval van Dagkampen en Internationale Dagkampen is Opdrachtgever en/of Deelnemer te allen tijde gerechtigd om additionele wijzigingen, hieronder slechts begrepen het verminderen of vermeerderen van het aantal dagen van deelname, in zijn reservering aan te laten brengen. Voor deze wijzigingen worden geen administratiekosten in rekening gebracht.
13.4. Bij afname van de Afkoop Annuleringsrisico kan de premie van de polis veranderen bij wijzigingen door Opdrachtgever en/of Deelnemer van de Overeenkomst.

Artikel 14 - Verzekering
14.1. Opdrachtgever en/of Deelnemer is verplicht om voor Deelnemer een reis- en ongevallenverzekering met sportdekking af te sluiten gedurende de periode van het evenement.
14.2. SportWays biedt Nederlandse en Belgische deelnemers een reis- en ongevallenverzekering met uitgebreide sportdekking aan met een premie van € 25,00 per kamp. Deze verzekering wordt ondergebracht bij Hienfeld b.v..
14.3. Opdrachtgever dient de verzekering af te sluiten tijdens het afsluiten van de Overeenkomst. Bij eventuele wijzigingen na 14 dagen na het afsluiten van de Overeenkomst wordt € 7,75 administratiekosten in rekening gebracht.
14.4. Voor informatie over de polisvoorwaarden van de reis- en ongevallenverzekering of het indienen en afhandelen van claims kan Opdrachtgever en/of Deelnemer zich wenden tot Sem Vosters, Alpina.

Artikel 15 - Afkoop annuleringsrisico
Het annuleringsrisico kan worden afgekocht tegen een vergoeding van 6% van de gehele Reissom. Voor de regeling ter afkoop van het annuleringsrisico geldt dat Opdrachtgever en/of Deelnemer uitsluitend met een geldige reden kan annuleren.
15.1. De Afkoop Annuleringsrisico kan tot maximaal 14 dagen na aanmelding geboekt worden. Voor de boeking van de Afkoop Annuleringsrisico wordt € 7,75 administratiekosten in rekening gebracht.
15.2. Uitkering van de Reissom wordt uitsluitend verleend wanneer Opdrachtgever schriftelijk bewijs van valide annulering, genoemd in lid 3 van dit artikel, kan leveren.
15.3. Uitkering van de Reissom wordt uitsluitend verleend bij annulering ten gevolge van een onzekere gebeurtenis, als genoemd in punt a tot en met g: a. Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalsletsel van Deelnemer, familieleden in de 1e of 2e graad of huisgenoten van Deelnemer; b. Een medisch noodzakelijke ingreep welke Deelnemer onverwacht kan ondergaan; c. Het door Deelnemer op medisch advies niet kunnen ondergaan van een voor het Evenement verplichte inenting; d. Onverwachte oproep van Deelnemer voor een herexamen dat niet op een ander tijdstip dan tijdens het Evenement kan worden afgelegd; e. Oproep van Deelnemer voor selecties, wedstrijden of een toernooi van een districts- of nationaal team dat tijdens het Evenement of binnen 24 uur na het Evenement plaatsvindt. f. Het door een van buiten komend onheil, binnen 30 dagen voor aanvang van het Evenement, uitvallen van het door Deelnemer te gebruiken privé vervoermiddel waarmee de buitenlandse reis naar het Evenement zou worden gemaakt; g. Het buiten de schuld van Deelnemer om onverwacht niet krijgen van benodigd visum; h. Complicaties bij zwangerschap van Deelnemer.

Artikel 16 - Airport service
SportWays biedt een airport service voor Deelnemer tussen een vliegveld of treinstation en het Evenement van de Overeenkomst.
16.1. Opdrachtgever kan de airport service tot maximaal 48 uur voor de start van het Evenement boeken.
16.2. De airport service wordt uitsluitend aangeboden op door SportWays vooraf vastgestelde luchthavens en/of treinstations. Opdrachtgever dient vooraf schriftelijk toestemming, geadresseerd aan info@sportways.com, op te vragen om hiervan af te wijken.
16.3. SportWays hanteert vooraf vastgestelde tijdframes voor aankomst en vertrek per luchthaven en/of treinstation op de officiële start- en einddag van het Evenement. Opdrachtgever dient vooraf schriftelijk toestemming, geadresseerd aan info@sportways.com, op te vragen om hiervan af te wijken.
16.4. SportWays draagt zorg voor Deelnemer tot waar SportWays legaal toegang heeft op het vliegveld en/of treinstation.
16.5. SportWays kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor verlies, beschadiging of diefstal van bagage van Deelnemer gedurende de tijd op de airport en/of treinstation alsmede tijdens de rit van en naar het Evenement.
16.6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het voorzien van de juiste informatie en het tijdig doorgeven van eventuele wijzigingen. Bij het verstrekken van foutieve informatie of te laat doorgeven van wijzingen kan SportWays niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele extra kosten.
16.7. SportWays is niet verantwoordelijk voor schade of ongevallen bij het vervoer van Deelnemer, als genoemd in artikel 9 lid 4.

Artikel 17 - SportWays Voucher
17.1. Een SportWays Voucher is een waardebon.
17.2. Indien het evenement is geannuleerd vanwege onvermijdbare en buitengewone omstandigheden, zoals beschreven in Artikel 11 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden, dan kan SportWays een zogenoemde voucher uitschrijven.
17.3. De waarde van de SportWays voucher is gelijk aan de Reissom, en indien geboekt inclusief de kosten van de Afkoop Annuleringsrisico en/of reis- en ongevallenverzekering, die betaald is door Opdrachtgever en/of Deelnemer op het moment van uitgifte van de voucher.
17.4. De SportWays voucher is uitsluitend geldig voor alle Evenementen die georganiseerd worden door SportWays.
17.5. De SportWays voucher is voor twee aaneengesloten kalenderjaren geldig, vanaf de datum van uitgifte.
17.6. Indien Opdrachtgever en/of Deelnemer de voucher niet gebruikt, dan heeft Opdrachtgever en/of Deelnemer het recht om vanaf 12 maanden na uitgifte van de voucher een volledige restitutie aan te vragen.
17.7. De SportWays voucher is overdraagbaar aan een andere deelnemer voor een SportWays Evenement, zoals beschreven in Artikel 12 lid 4 van deze Algemene Voorwaarden.
17.8. Wanneer Opdrachtgever en/of Deelnemer de voucher gebruikt voor hetzelfde type Evenement, dan worden eventuele prijswijzigingen niet verrekend.

Artikel 18 - Klachten en onvolkomenheden
18.1. Klachten en onvolkomenheden moeten altijd eerst gemeld worden door Opdrachtgever en/of Deelnemer bij de Supervisor van het Evenement, zodat het ter plekke opgelost kan worden.
18.2. Indien de klacht of onvolkomenheid niet naar behoren wordt opgelost, dan moet Opdrachtgever en/of Deelnemer de Supervisor van het Evenement een schriftelijk verslag laten maken.
18.3. Een klacht of onvolkomenheid dient binnen twee weken na afloop van het Evenement schriftelijk ingediend te worden via info@sportways.com. In deze schriftelijke klacht staat in ieder geval: a. Datum van de klacht, naam, telefoonnummer(s) en mailadres; b. Naam, telefoonnummer(s) en mailadres van klager(s); c. Naam van Opdrachtgever en Deelnemer; d. Naam, locatie en data van het Evenement; e. Type en omschrijving van de klacht; f. Een kopie van het schriftelijk verslag van de kampleiding.
18.4. Een klacht zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen drie weken na ontvangst, schriftelijk worden beantwoord.
18.5. Indien een klacht niet behandeld wordt binnen de termijn, genoemd in lid 4 van dit artikel, zendt SportWays binnen deze termijn een ontvangstbevestiging en noemt een nieuw termijn waarbinnen een antwoord kan worden verwacht.
18.6. Klachten en onvolkomenheden die na terugkomst worden ingediend door Opdrachtgever en/of Deelnemer zonder dat deze schriftelijk zijn vastgelegd door de Supervisor van het desbetreffende Evenement, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 19 - Toepasselijk recht
19.1. Op de Overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19.2. Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Amsterdam.